top of page

Novice Karate Group (ages 8 & up)

공개·회원 9명

Elektrotechnicka Sposobilost Pre Elektrikarov 2011 Pdf


Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov
Elektrotechnická spôsobilosť je schopnosť a oprávnenie vykonávať určité činnosti v oblasti elektrotechniky, ktoré súvisia s prevádzkou, údržbou, montážou, opravou, revíziou alebo projektovaním elektrických zariadení. Elektrotechnickú spôsobilosť je potrebné preukazovať podľa zákona č. 50/1978 Zb. o technickej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na odbornú spôsobilosť v elektrotechnike.


Download: https://t.co/pi4aydzmZG


Elektrotechnickú spôsobilosť možno nadobudnúť absolvovaním príslušného vzdelania, odbornej prípravy a skúšky v elektrotechnike. Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti, ktoré sa týkajú teoretických a praktických znalostí z elektrotechniky, technických predpisov, bezpečnostných opatrení, ochrany pred bleskom a prepätím, prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom a ďalších tém. Skúšku vykonáva skúšobná komisia, ktorá je poverená Ministerstvom hospodárstva SR.


Podľa rozsahu a zložitosti činností v elektrotechnike sa rozlišujú rôzne stupne elektrotechnickej spôsobilosti, ktoré sú označené paragrafmi 21, 22, 23 a 24 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Každý stupeň spôsobilosti má svoje podmienky a obmedzenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri práci s elektrinou. Napríklad osoba so spôsobilosťou podľa 21 môže vykonávať len jednoduché činnosti v nízkonapäťových zariadeniach do 1000 V, zatiaľ čo osoba so spôsobilosťou podľa 24 môže projektovať, revízovať a riadiť vysokonapäťové zariadenia nad 1000 V.


Pre prípravu na skúšku elektrotechnickej spôsobilosti existuje viacero učebníc, ktoré obsahujú potrebné informácie, príklady, testy a cvičenia. Jednou z nich je kniha Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov od autora Jana Meravého, ktorá je určená pre žiakov elektrotechnických učilíšť a stredných odborných škôl, ako aj pre pracovníkov v elektrotechnike, ktorí chcú nadobudnúť alebo aktualizovať svoju spôsobilosť. Kniha je dostupná v brožovanej väzbe s počtom strán 401 a bola vydaná v roku 2020. Šieste, aktualizované vydanie knihy obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch, nových postupoch pri ochrane pred zásahom blesku a prepätím a nových zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom. Kniha je prehľadná, názorná a má svoje miesto pre projektantov, revíznych technikov, elektromontérov a elektro-údržbárov v prevádzkovej praxi.


Okrem knihy Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov existujú aj ďalšie učebnice, ktoré sa zaoberajú touto problematikou, napríklad Elektrotechnická spôsobilosť od autorov Jána Meravého a Jiřího Kroupy, ktorá bola vydaná v roku 2011 a je určená pre základný rozsah odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.. Táto učebnica je dostupná v pdf formáte na internete a obsahuje 10 kapitol, ktoré pokrývajú rôzne témy z elektrotechniky, ako sú zdroje elektrickej energie, elektrické obvody, elektrické stroje, meranie elektrických veličín, ochrana pred úrazom elektrickým prúdom, ochrana pred bleskom a prepätím, technické normy a predpisy, príklady a testy. Učebnica je vhodná pre samostatné štúdium alebo ako doplnok k iným učebniciam.


Elektrotechnická spôsobilosť je dôležitou kvalifikáciou pre každého, kto pracuje s elektrinou. Pre jej získanie je potrebné mať dostatočné vzdelanie, odbornú prípravu a úspešne absolvovať skúšku v elektrotechnike. Na trhu existuje viacero učebníc, ktoré pomáhajú pri príprave na skúšku a poskytujú potrebné informácie, príklady a cvičenia. Medzi nimi sa vyznačuje kniha Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov od Jana Meravého, ktorá je aktuálna, prehľadná a názorná. Táto kniha je vhodná pre žiakov elektrotechnických škôl, pracovníkov v elektrotechnike a širokú elektrotechnickú verejnosť.


``` Here is the continuation of the HTML article for the keyword "elektrotechnicka sposobilost pre elektrikarov 2011 pdf": ```html Ako sa pripraviť na skúšku elektrotechnickej spôsobilosti?
Skúška elektrotechnickej spôsobilosti je záverečným krokom pri nadobúdaní odbornej kvalifikácie v elektrotechnike. Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá overuje teoretické a praktické znalosti a zručnosti kandidáta. Skúška sa skladá z písomnej a ústnej časti, ktoré sa týkajú rôznych tém z elektrotechniky, technických predpisov, bezpečnostných opatrení, ochrany pred bleskom a prepätím, prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom a ďalších tém podľa stupňa spôsobilosti, ktorý kandidát žiada.


Pre úspešné absolvovanie skúšky je potrebné sa dobre pripraviť. Pri príprave je dôležité dodržiavať nasledujúce kroky:


 • Vybrať si stupeň spôsobilosti, ktorý zodpovedá rozsahu a zložitosti činností, ktoré chceme vykonávať v elektrotechnike. Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. sa rozlišujú štyri stupne spôsobilosti: 21, 22, 23 a 24. Každý stupeň má svoje podmienky a obmedzenia, ktoré je potrebné poznať a dodržiavať. • Získať potrebné vzdelanie a odbornú prípravu, ktoré sú nevyhnutné pre nadobudnutie spôsobilosti. Vzdelanie a odborná príprava sa môžu získať rôznymi spôsobmi, napríklad absolvovaním elektrotechnického učilišťa alebo strednej odbornej školy, absolvovaním kurzov alebo školení v elektrotechnike, pracovaním v elektrotechnike pod dohľadom osoby so spôsobilosťou alebo samostatným štúdiom. Vzdelanie a odborná príprava musia byť preukázateľné certifikátmi, diplomami alebo inými dokladmi. • Vybrať si vhodnú učebnicu, ktorá obsahuje potrebné informácie, príklady, testy a cvičenia pre prípravu na skúšku. Učebnica by mala byť aktuálna, prehľadná a názorná. Na trhu existuje viacero učebníc, ktoré sa zaoberajú problematikou elektrotechnickej spôsobilosti, napríklad kniha Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov od Jana Meravého, ktorá je určená pre žiakov elektrotechnických učilíšť a stredných odborných škôl, ako aj pre pracovníkov v elektrotechnike, ktorí chcú nadobudnúť alebo aktualizovať svoju spôsobilosť. Táto kniha je dostupná v brožovanej väzbe s počtom strán 401 a bola vydaná v roku 2020. Šieste, aktualizované vydanie knihy obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch, nových postupoch pri ochrane pred zásahom blesku a prepätím a nových zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom. Kniha je prehľadná, názorná a má svoje miesto pre projektantov, revíznych technikov, elektromontérov a elektro-údržbárov v prevádzkovej praxi. Okrem knihy Elektrotechnická spôsobilosť pre elektrikárov existujú aj ďalšie učebnice, ktoré sa zaoberajú touto problematikou, napríklad kniha Elektrotechnická spôsobilosť od autorov Jána Meravého a Jiřího Kroupy, ktorá bola vydaná v roku 2011 a je určená pre základný rozsah odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.. Táto učebnica je dostupná v pdf formáte na internete a obsahuje 10 kapitol, ktoré pokrývajú rôzne témy z elektrotechniky, ako sú zdroje elektrickej energie, elektrické obvody, elektrické stroje, meranie elektrických veličín, ochrana pred úrazom elektrickým prúdom, ochrana pred bleskom a prepätím, technické normy a predpisy, príklady a testy. Učebnica je vhodná pre samostatné štúdium alebo ako doplnok k iným učebniciam. • Študovať učebnicu, ktorú sme si vybrali. Študovať by sme mali systematicky, postupne a dôkladne. Študovať by sme mali nielen teoretické informácie, ale aj praktické príklady, testy a cvičenia. Študovať by sme mali s porozumením, nie len naspamäť. Študovať by sme mali pravidelne, nie len pred skúškou. Študovať by sme mali s cieľom nadobudnúť potrebné znalosti a zručnosti, nie len prejsť skúškou. • Kontrolovať si svoje vedomosti, ktoré sme nadobudli štúdiom učebnice. Kontrolovať si svoje vedomosti môžeme rôznymi spôsobmi, napríklad opakovaním učiva, riešením testov a cvičení, konzultovaním s odborníkmi alebo spolužiakmi, navštevovaním kurzov alebo školení alebo používaním online zdrojov. Kontrolovať si svoje vedomosti by sme mali často, aby sme si upevnili svoje znalosti a odhalili svoje slabiny. • Zaregistrovať sa na skúšku, keď sa cítime pripravení. Zaregistrovať sa na skúšku môžeme na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR, kde si vyberieme termín a miesto skúšky. Zaregistrovať sa na skúšku musíme aspoň 30 dní pred termínom skúšky. Zaregistrovať sa na skúšku musíme aj zaplatiť správny poplatok podľa stupňa spôsobilosti, ktorý žiadame. • Zúčastniť sa skúšky, keď nastane deň skúšky. Zúčastniť sa skúšky znamená prísť na určené miesto a čas, preukázať sa dokladom totožnosti, predložiť potvrdenie o zaplatení poplatku a doklady o vzdelaní a odbornej príprave. Zúčastniť sa skúšky znamená tiež dodržiavať pravidlá skúšky, ktoré stanovuje skúšobná komisia. Zúčastniť sa skúšky znamená tiež odpovedať na otázky písomnej a ústnej časti skúšky, ktoré sa týkajú teoretických a praktických znalostí z elektrotechniky, technických predpisov, bezpečnostných opatrení, ochrany pred bleskom a prepätím, prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom a ďalších tém podľa stupňa spôsobilosti, ktorý kandidát žiada. • Zistiť výsledok skúšky, keď je vyhodnotená skúšobnou komisiou. Zistiť výsledok skúšky môžeme na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR, kde si zadáme svoje osobné údaje a číslo skúšky. Zistiť výsledok skúšky môžeme aj osobne na mieste skúšky alebo telefonicky od skúšobnej komisie. Zistiť výsledok skúšky znamená dozvedieť sa, či sme skúšku úspešne absolvovali alebo nie. Ak sme skúšku úspešne absolvovali, získavame certifikát o elektrotechnickej spôsobilosti podľa stupňa, ktorý sme žiadali. Ak sme skúšku neabsolvovali úspešne, môžeme sa prihlásiť na opakovanú skúšku po uplynutí 6 mesiacov.<


소개

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

 • 뮤직아이
 • Anas Altab
  Anas Altab
 • Joseph Kharlamov
  Joseph Kharlamov
 • Bill Drew
  Bill Drew
 • Peter Harmon
  Peter Harmon
bottom of page